Algemene voorwaarden

Hieronder staan de algemene voorwaarden die Affected Mood Music Academy hanteert. 

 1. De deelnemer of ouder/voogd dient voor aanvang van de sessies of diensten het inschrijf-, aanmeldformulier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen. De formulieren zijn in te vullen en te verzenden vanaf de website.
 2. Bij inschrijving van minderjarige deelnemers dienen ouder of voogd het inschrijfformulier en de verklaring en akkoordbevindingen in te vullen i.p.v. de minderjarige.
 3. Tarief-plichtig zijn volwassenen en ouder of voogd van minderjarigen.
 4. Deelnemers die gebruik maken van losse productie studiosessies, naschoolse productiesessies, vakantiesessies, studiedag sessies, kinderfeestjes en de producties op locatie dienen binnen 48 uur, of voor aanvang van de sessie, na bevestiging en afgesproken datum en tijd het bedrag over te maken op bankrekening: NL55 KNAB 0615 7374 55, t.n.v. Affected Mood Productions, o.v.v. de service die je afneemt (naschoolse muziekproductie, losse studiosessie, vakantiesessie of studiedag sessie, kinderfeestje, feestje, productie op locatie), naam deelnemer, dag en tijd.
 5. Productie op locatie gaat via factuur. Wanneer de wensen, prijs en datum duidelijk zijn, volgt er een overeenkomst. Na invullen en verzenden van deze overeenkomst dient het te betalen bedrag middels factuurnummer binnen 48 uur op rekening van Affected Mood Music Academy gestort te worden.
 6. Mixing en mastering gaat via factuur en zal na overeengekomen datum en prijs, 48 uur voorafgaand aan het verzenden van de mix of master, overgemaakt dienen te worden aan Affected Mood Productions, op bankrekeningnummer NL55 KNAB 0615 7374 55, o.v.v. het factuurnummer. 
 7. Het te betalen -vooraf afgesproken bedrag- inclusief BTW van de mix of de master dient binnen 48 uur betaald te worden voordat de mix of master verzonden wordt. We gaan uit van 2 revisies. Wanneer er toch meer aanpassingen nodig zijn, zal er een kleine vergoeding tegenover staan.
 8. Deelnemers die losse productie studiosessies, flexibele naschoolse muziekproductie, vakantiesessie, studiedag sessie, kinderfeestje, productie op locatie en mixing en mastering afnemen hebben een overeenkomst geldend voor die ene sessie of service. 
 9. Vakanties en (officiële) vrije dagen worden bekend gemaakt aan het begin van ieder schooljaar. De vakanties komen zoveel mogelijk overeen met die van het primair en voortgezet onderwijs van de regio Noord-Holland. Wanneer je een maandafname hebt en een sessie valt op een officiële vrije dag, dan is restitutie, of verplaatsing naar een andere dag, niet aan de orde.
 10. Wanneer de professional door ziekte of andere dringende reden verhinderd is, zullen we proberen om de sessie op een later tijdstip alsnog in te halen. Dit is overigens geen verplichting. In geval van langdurige afwezigheid zullen we proberen om zo snel mogelijk voor een vervangende professional te zorgen.
 11. Wanneer in het schooljaar meer dan drie sessies zijn gecanceld vanwege het verzuim van de professional, kan restitutie aangevraagd worden. Deze restitutie bedraagt het aantal niet genoten sessies min de eerste 3 sessies van het totaal verschuldigde bedrag. Verzoek tot restitutie moet schriftelijk worden aangevraagd.
 12. Wanneer de deelnemer verzuimt of door ziekte of andere reden(en) verhinderd is om een of meerdere sessies op het overeengekomen tijdstip te volgen, blijven de ingeplande sessies verschuldigd.
 13. Uit logistiek en rooster-technisch oogpunt zijn professionals niet verplicht eventuele door de deelnemer gemiste sessies i.v.m. ziekte of anderszins, op later tijdstip in te halen. Wij proberen dit uiteraard wel te regelen.
 14. Een deelnemer kan – in overleg met professional, uitsluitend na akkoordbevinding – zijn of haar sessies incidenteel of structureel laten overnemen door iemand anders, onder voorwaarde dat de deelnemer in kwestie zelf hiervoor dient zorg te dragen en daarbij uitgaat van dezelfde lesdag en ingeplande lestijd, tenzij anders bepaald.
 15. Bij verhuizing buiten een straal van 15 km tot de locatie, ernstig langdurige ziekte of overlijden en andere bijzondere omstandigheden, kan de overeenkomst tot het volgen van de sessies voortijdig worden ontbonden. Voortijdige ontbinding moet altijd schriftelijk met opgaaf van reden(en) en voorzien van relevant bewijs (doktersverklaring, gemeentelijke uitschrijving e.d.) gebeuren. Bij het berekenen van het te restitueren bedrag, is geld over de gehele maand verschuldigd, ook al heeft de deelnemer slechts een gedeelte van die maand sessies gevolgd.
 16. Bij het niet tijdig voldoen van het bedrag, kan het geven van de sessie aan de betreffende leerling worden gestaakt waarbij de geldverplichting onherroepelijk van kracht blijft. Alle kosten welke noodzakelijk zijn bij de inning van achterstallige gelden, komen voor rekening van de geldplichtige.
 17. Indien door de Nederlandse overheid of door Veiligheidsregio Kennemerland wordt aangegeven dat de sector waar Affected Mood Music Academy onder valt gesloten moet worden, dan zullen de sessies op een andere manier worden gegeven. Dit zal online, of in overleg met de professional, op een andere manier gegeven worden. Tijdens deze periode blijven alle verplichtingen zoals opgenomen in de algemene voorwaarden van kracht.
 18. Eventuele wijzigingen van persoons- en/of adresgegevens van een deelnemer, moeten zo snel mogelijk per e-mail worden gemeld aan de betreffende professional én administratie. Affected Mood Music Academy is niet aansprakelijk voor gemiste sessies, eventuele fouten, gebeurtenissen of calamiteiten die te wijten zijn aan het niet tijdig, onjuist of onvolledig doorgeven van gewijzigde adres- en/of contactgegevens.
 19. Elke aansprakelijkheid ten laste van Affected Mood Music Academy voor diefstal, verlies, vermissing, beschadiging van bezittingen en/of eigendommen e.d., en ook voor schade door ongeval en/of ziekte wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 20. Alle deelnemers die in de studio van Affected Mood Academy sessies afnemen dienen zich te houden aan de huisregels. 
 21. Affected Mood Music Academy is gerechtigd beeld- en geluidsopnames van deelnemers te maken na akkoord van de deelnemers. De opnames – o.a. voor reclame en promotie doeleinden – zullen alleen worden gebruikt na schriftelijke toestemming. 
 22. Deelnemers en derden mogen lesmateriaal en zelf-vervaardigde beeld en/of geluidsopnames van lessen, uitvoeringen, repetities e.d. van/bij Affected Mood Music Academy, uitsluitend openbaar maken na schriftelijke goedkeuring en akkoordbevinding van de directie.